VKT voor artsen

Volgende toepassingsregels voor het medische voorschrift kinesitherapie worden beschreven in artikel 7, §3 van de nomenclatuur.voorbeeld voorschrift

Het voorschrift mag zowel eigenhandig of via software opgemaakt worden.

Een behandeling moet aanvangen (eerste zitting) binnen de twee maanden na de datum van het voorschrift, enkel dan kan de tegemoetkoming worden toegekend.

Er is geen beperking op het aantal voorgeschreven zittingen voor zowel de courante aandoeningen als de aandoeningen van de F-pathologie en E-pathologie. U mag immers als arts beslissen hoelang en hoeveel kinesitherapie uw patiënt nodig heeft of nodig zal hebben, uw patiënt zal steeds terugbetaling genieten. Het aantal kinebehandelingen tegen normale terugbetalingstarieven zijn echter verschillend van de aard van de aandoening.

Soort aandoening Aantal verstrekkingen tegen normaal terugbetalingstarief
Courante aandoeningen
 • 18 verstrekkingen per kalenderjaar per aandoening
 • maximaal drie verschillende aandoeningen (3×18) per kalenderjaar
 • voorafgaand akkoord van de adviserend geneesheer voor een 2e en 3e reeks van 18 verstrekkingen tegen normaal terugbetalingstarief is vereist
F-pathologie
 • 60 verstrekkingen per aandoening
 • verlenging kan door de adviserend geneesheer worden toegestaan
E-pathologie
 • Geen beperking
Perinatale kinesitherapie
 • Maximaal 9 verstrekkingen per zwangerschap
Fibromyalgie & CVS (vanaf 1/01/2018)
 • Eenmalig maximaal achttien zittingen gedurende één jaar (vanaf de datum van de 1e verstrekking).
 • Geen verlenging mogelijk

Volgende gegevens moeten vermeld worden:

 • naam en voornaam van de patiënt
 • naam, voornaam, en RIZIV-nummer van de voorschrijver
 • datum van het voorschrift
 • handtekening van de voorschrijver (momenteel eigenhandig, vanaf 2018 elektronisch)
 • het maximale aantal zittingen
 • de diagnose en/of de diagnose-elementen van de te behandelen aandoening
 • de anatomische lokalisatie van de letsels indien dit niet uit de diagnose blijkt

Volgende gegevens kunnen vermeld worden in voorkomend geval:

 • het nomenclatuurnummer en de datum van de chirurgische ingreep voor de acute , posttraumatische of postchirurgicale pathologische situaties
 • de motivering van een tweede zitting per dag
 • de aard en de frequentie van de behandeling indien de voorschrijver dit uitdrukkelijk wil
 • het voorschrift van een consultatief kinesitherapeutisch onderzoek
 • het verzoek om een “schriftelijk verslag van de kinesitherapeut”
 • een aanvangsdatum van de behandeling, indien deze afwijkt van de datum van het voorschrift
 • noodzaak van specifieke zittingen van 45 of 60 minuten in het kader van een akkoord zware aandoening.

Volgende gegevens dienen niet meer vermeld te worden:
De vermelding “dat de patiënt de woonst om medische of sociale redenen niet kan verlaten” indien de verstrekkingen bij de patiënt thuis dienen te worden verleend” valt weg .

HET CONSULTATIEF KINESITHERAPEUTISCH ONDERZOEK

Wanneer u u eerst de kinesitherapeutische behandelingsmogelijkheden wenst te kennen , het advies of een functionele evaluatie van de kinesitherapeut wenst , dan kan u voor uw patiënt een “consultatief kinesitherapeutisch onderzoek” voorschrijven.
U ontvangt dan van de kinesitherapeut een verslag van dit onderzoek met eventueel een voorstel van behandeling.

foto onderzoek

KINESITHERAPIE VOOR COURANTE AANDOENINGEN

De verstrekkingen voor courante kinesitherapie zijn behandelingen die niet vallen onder:
– behandelingen E-pathologieën (zware & chronische aandoeningen);
– behandelingen F-acuut;
– behandelingen F-chronisch;
– perinatale kinesitherapie;
– verstrekkingen bij palliatieve thuispatiënten;
– zittingen tijdens daghospitalisatie.

WEGWIJZER KINESITHERAPIE (voorschriftelementen-E-lijst-E-aanvraagprocedure-F-lijst met bewijselementen voor kennisgeving)

foto behandeling

Kinesitherapeut is een officiële en wettelijk beschermde beroepstitel die wordt uitgereikt door de Minister van Volksgezondheid en toegekend na een opleiding in het kader van een voltijds onderwijs dat ten minste vier studiejaren omvat (in Vlaanderen is dit sinds 2007 vijfjarige master, in Wallonië treedt de vijfjarige master pas in 2018-19 in voege. De kinesitherapeut onderwerpt zich aan de wet op de uitoefening van de kinesitherapie van KB nr 78 art. 21 bis en 21 ter (6 april 1995) waardoor de kinesitherapie niet langer een paramedisch beroep maar wel een medisch beroep is geworden.

Kinesitherapeuten kunnen zich, net zoals artsen, specialiseren  in een specifiek domein van de kinesitherapie. In de kinesitherapie spreken we van “bijzondere bekwaamheden“.

AXXON: Bijzondere beroepsbekwaamheden

Kinesitherapeuten die na hun algemene opleiding kinesitherapie en/of ter aanvulling van deze opleiding een specifieke opleiding aan een officieel erkende instelling met vrucht hebben gevolgd, kunnen luidens de ministeriële besluiten betreffende de bijzondere beroepsbekwaamheden in de kinesitherapie (MB BBK) een wettelijke erkenning verkrijgen voor volgende 6 bijzondere beroepsbekwaamheden:

 1. Bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie (MB BBK)
 2. Cardiovasculaire kinesitherapie (MB BBK)
 3. Manuele therapie (MB BBK)
 4. Neurologische kinesitherapie (MB BBK)
 5. Pediatrische kinesitherapie(MB BBK)
 6. Respiratoire kinesitherapie (MB BBK)

De Federale raad voor Kinesitherapie heeft ook adviezen voor wetsontwerpen geformuleerd voor volgende 3 bijzondere bekwaamheden:

7. Sportkinesitherapie (advies  dd 02/2014)
8. Kinesitherapie in de geriatrie (advies dd 03/2014)
9. Psychomotorische kinesitherapie (advies dd 11/2016)

Kinesitherapeuten die een bijzondere bekwaamheid bezitten kan u opzoeken door de zoekterm van het domein van de bijzondere bekwaamheid te gebruiken (bv respiratoire kinesitherapie).

Verder kan u ook opzoeken of een kinesitherapeut geregistreerd is, respectievelijk aan alle  kwaliteitscriteria voldoet en voldoende navormingseenheden heeft behaald.